?

Log in

No account? Create an account
А я брахаць ня ўмею, дык і завыў [entries|archive|friends|userinfo]
Абу Антось

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

On Belarusan mentality [Apr. 1st, 2004|08:03 am]
Абу Антось
[Current Music |Reverend Glasseye and his Wooden Legs - Black River Falls]

КУРАЧКА-РАБКА

Жыў дзед, жыла бабка. Была ў іх курачка-рабка. Нанесла курачка яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкі ў чарапіцу ды паставіла на паліцу. Мышка бегла, хвосьцікам махнула, чарапіца ўпала, яечкі пабіліся.
Плача дзед, плача бабка, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сарокі трашчаць, гусі крычаць, сабакі брэшуць.
Ідзе воўк:
— Дзедка, бабка, чаго вы плачаце?
— Як-жа нам ня плакаць? Была ў нас курачка-рабка. Нанесла курачка яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкі ў чарапіцу ды паставіла на паліцу. Мышка бегла, хвосьцікам махнула, чарапіца ўпала, яечкі пабіліся.
І воўк завыў.
Ідзе мядзьведзь:
— Воўк, чаго выеш?
— Як-жа мне ня выць? Жыў дзед, жыла бабка. Была ў іх курачка-рабка. Нанесла курачка яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкі ў чарапіцу ды паставіла на паліцу. Мышка бегла, хвосьцікам махнула, чарапіца ўпала, яечкі пабіліся. Плача дзед, плача бабка, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сарокі трашчаць, гусі крычаць, сабакі брэшуць... А я брахаць ня ўмею, дык і завыў.
Выслухаў мядзьведзь казку і адарваў сабе хвост.
Так з таго часу і жыве з куртатым хвастом.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ge_m
2004-04-01 06:56 am (UTC)

Изрядная сказка.
Правда, Belarusan mentality от неё не прояснилась :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: syarzhuk
2004-04-01 10:30 am (UTC)

Ну как же

Во-первых, традіціонная трагічность проісходящего - прічём трагедія вознікла на ровном месте. Во-вторых, все кусочкі імеют чёткую прічінно-следственную связь, в отлічіе от россійского варіанта (нікакіх там золотых яіц; сколько копій сломано на тему, почему дед і баба плачут после того, как мышка разбіла яйцо, которое ОНІ САМІ хотелі разбіть - см. частічную подборку здесь). В-третьіх, традіціонное сочувствіе к убогому, от которого этому убогому ні холодно, ні жарко. В-четвёртых, полное отсутствіе абсолютно отріцательных персонажей - все лібо хорошіе, лібо просто раздолбаі. Моя жена і (не вместе с ней) лжеюзер sergiej слушалі лекціі по філософіі одного профессора, тот копал намного глубже. По его словам, еслі в русскіх сказках змей - страшное созданіе, жрёт девушек і ему надо рубіть головы, то в белорусскіх "цмок" девок всего лішь ворует (прічём сам не вполне уверен, зачем), герою с нім нужно всего лішь поругаться, іногда просто попросіть, іногда обмануть - но без всякого насілія девкі оказываются возвращены, все остаются жівы і довольны.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-04-02 09:12 am (UTC)

Re: Ну как же

> ОНІ САМІ
Ну што за! Оні хотелі разбіть, штобы скушать, а оно УПАЛО і разбілось, как его с пола есть?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: syarzhuk
2004-04-02 09:32 am (UTC)

Re: Ну как же

Дарэчы, па беларускае традыцыі лічылі што тое, што ўпала на падлогу, бяруць сабе памёрлыя дзяды.

а чаму на клятым усходнім дыялекце?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-04-02 03:23 pm (UTC)

Re: Ну как же

Ув адказ.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ge_m
2004-04-01 01:28 pm (UTC)
Что вокруг сказок наговорили - то на совести говорящих оставим.

Мне, вообще-то, сам язык твоей сказки понравился. Поскольку у меня очень мало знаний по белорусскому вопросу, я наслаждаюсь этой поэзией в чистом виде. Для моего восприятия она ни белорусская, ни украинская, а так - на "около"-русском славянском языке, который почему-то понятен.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ausvald
2004-04-02 09:10 am (UTC)
Беларускія казкі, нібыта фільм Memento. Хацеў пра курку, забыўся, атрымалася пра мядзьведзя.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: syarzhuk
2004-04-02 09:28 am (UTC)

Беларускае жыцьцё - нібыта Memento

.
(Reply) (Parent) (Thread)